Regulamin

Regulamin sklepu internetowego WWW.DONDI.PL obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zawieranych na odległość począwszy od 25 grudnia 2014 r.
Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności:
· ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) dla transakcji zawieranych do 24 grudnia 2014r.
· ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) dla transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014 r.
· ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zmianami).
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustaw pierwszeństwo mają ustawy.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dni ustawowo wolne od pracy - dni określone wustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
4. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
5. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
6. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz.121 ze zmianami).
7. Konsument – określona w art. 22 ustawy Kodeks cywilny osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach.
9. Login - nazwa dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Klient uzyskiwać będzie dostęp do konta.
10. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
11. Produkt(Towar)- dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Przesyłka – partia produktów/towarów o łącznej wadze wraz z opakowaniem nieprzekraczającej 31,5 kg i maksymalnych wymiarach: długość 140 cm x szerokość 60 cm x wysokość 60 cm – przy zachowanym kształcie prostopadłościanu.
13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zmianami).
14. Sklep internetowy/ Sklep – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym WWW.DONDI.PL.
15. Sprzedawca – DONDI Przemysław Dądela z siedzibą przy ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa, NIP: 573-254-96-56, REGON: 241682990.
16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu lub usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
17. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi ze Sprzedawcą.

§ 2. Informacje

1. Właścicielem Sklepu internetowego WWW.DONDI.PL jest firma, DĄDI PRZEMYSŁAW DĄDELA z siedzibą przy ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa, NIP: 573-254-96-56, REGON: 241682990 - zwana dalej Sprzedającym.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motocyklowych zamawianych za pośrednictwem sieci internet oraz telefonicznie.
3. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Klient winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdzić zaznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia w procesie jego składania.
4. Produkty, cenniki i inne informacje zamieszone w Sklepie internetowym WWW.DONDI.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Cena produktu uwidoczniona w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cło. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy określonych w § 9 niniejszego regulaminu, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
6. Zamieszczone na stronie znaki towarowe, wzory przemysłowe są własnością podmiotów trzecich, podlegają ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1310).
7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§ 3. Dane kontaktowe

1. Adres do korespondencji:
DĄDI Przemysław Dądela
ul. Ikara 24
42-221 Częstochowa
Tel :731-715-024
E-mail: dondi@dondi.pl
2. Placówki odbioru osobistego:
Adresy wraz z numerami telefonów i godzinami otwarcia dostępne w aktualnej wersji na stronie http://dondi.pl/kontakt
3. Dział reklamacji:
Tel : 731-715-024.
E-mail: dondi@dondi.pl
4. Odstąpienie od umowy - zwroty towaru, reklamacje:
a. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać:
· Osobiście w placówce Sprzedającego, w której dokonano zakupu – wykaz placówek dostępny na stronie: http://dondi.pl/kontakt
· Listownie na adres: 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 24.
· W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dondi@dondi.pl
b. Towar podlegający zwrotowi oraz towary podlegające reklamacji:
· Należy wysłać na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa.

UWAGA
Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
· Dostarczyć osobiście doplacówki Sprzedającego, w której dokonano zakupu – wykaz placówek dostępny na stronie: http://dondi.pl/kontakt

§ 4. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1. Strona internetowa www.dondi.pl, za pośrednictwem której Sklep internetowy prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27 lub nowszych.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies - więcej o plikach na http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie .
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu internetowego oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu internetowego (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie internetowym towarów.
5. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej,
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego do użytku własnego.

§ 5. Rodzaje usług elektronicznych, warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych i ich reklamacje.

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
a. prowadzenie konta w Sklepie internetowym,
b. umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
c. newsletter.
2. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: dondi@dondi.pl lub wniesione pisemnie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu.
7. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

§ 6. Rejestracja w Sklepie internetowym

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk formularza.
2. Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym otrzymuje osobiste konto do którego hasło ustanawia samodzielnie. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowi jednocześnie login Klienta.
3. Z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego w związku z zawieranymi umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie internetowym.
4. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie internetowym.
5. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie internetowym.

§ 7. Składanie i realizacja zamówień

1. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się poprzez:
a. stronę www.dondi.pl,
b. zamówienie telefoniczne w jednej z placówek Sprzedającego pod numerami telefonów podanymi na stronie http://dondi.pl/kontakt
Korzystanie przez Klienta z możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedającego ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 243), z którego usług korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient.
c. przesłanie zamówienia e-mailem na jeden z adresów podany na stronie http://dondi.pl/kontakt
2. Klient, przeglądając strony Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące towary, usługi, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
3. Przed złożeniem Zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie internetowym, w którym określa:
a. adres dostawy,
b. sposób dostawy,
c. formę płatności za produkt,
d. w polu uwagi: dodatkowe informacje, prośby, uwagi dotyczące zamówienia.
5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji.
6. W przypadku zamówień składanych w trybie przewidzianym w pkt.1 lit. c Sprzedający przesyła Klientowi informację potwierdzającą złożenie zamówienia.
7. W przypadku płatności przelewem -przedpłata na rachunek bankowy, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym ceny złożonego zamówienia, widocznej w podsumowaniu zamówienia.
8. W przypadku chęci odbioru osobistego w jednej z placówek Sprzedającego, pracownicy obsługi skontaktują się z Klientem w celu ustalenia terminu odbioru.
9. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie, bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym przez pracowników obsługi drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu lub anulowania zamówienia.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany przez pracowników obsługi o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11. Zamówienia można składać całą dobę w każdym dniu roku. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00 oraz w dni o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 90) będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedający realizuje zamówienia wg kolejności ich składania. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w jak najszybszym czasie nie później w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
12. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czynności związanych z przewozem przesyłki do Klienta, które z reguły wynoszą od 24 do 48 godzin.
13. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu.
14. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta na etapie składania zamówienia. Paragon bądź faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
15. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail z pracownikami obsługi .
Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

§ 8. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
a. Przelewem -przedpłata (przed dostawą towaru) na numer konta: PL50 1140 2004 0000 3102 7416 0990
b. Przelewem z ustalonym terminem płatności na numer konta: PL50 1140 2004 0000 3102 7416 0990
– dotyczy Klientów, którym Sprzedający umożliwił taką formę płatności.
c. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
d. Gotówką  - przy odbiorze osobistym towaru w jednej z placówek Sprzedającego podanymi na stronie http://dondi.pl/kontakt

§ 9. Dostawa

1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepierealizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
3. Opłata za przesyłkę:
a. 12,00 zł w przypadku przesyłek z formą płatności: przedpłata na konto/przelew z ustalonym terminem płatności.
b. 17,00 zł w przypadku przesyłek z formą płatności: pobranie.
c. 0 zł w przypadku odbioru osobistego w jednej z placówek Sprzedającego podanymi na stronie http://dondi.pl/kontakt
4. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy UPS, wykaz placówek dostępny na stronie www.ups.com. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

§ 10. Ryzyko

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.
2. W przypadku dostaw do Konsumentów całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Konsumencie od momentu odbioru towaru od Sprzedającego lub przewoźnika, jeśli z jego usług Konsument zdecydował się skorzystać.
3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie obowiązki, ryzyka, niebezpieczeństwa regulują przepisy odrębne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 ze zmianami).
4. Przy odbiorze Klient będący Konsumentem powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, jej zawartości, niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient ma prawo do odmowy jej przyjęcia. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w zamówieniu.

§ 11. Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy (zwrot)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827) - zwaną dalej ustawą – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art.27 ustawy).
2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a. Osobiście w dowolnej placówce Sprzedającego – wykaz placówek dostępny na stronie http://dondi.pl/kontakt.
b. Wysłane listownie na adres: 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 24.
c. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: dondi@dondi.pl.
3. Konsument może skorzystać ze wzoru Oświadczenia konsumenta do odstąpienia od umowy zamieszonego na stronie www.dondi.pl w zakładce „pliki”.
4. W przypadku gdy Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła niezwłocznie przy pomocy tego samego środka porozumiewania się, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ustawy).
6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów co oznacza, że Konsumentowi przysługuje zwrot najtańszych kosztów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ustawy).
10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art. 34 ust. 1 ustawy).
11. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy).
13. Towar podlegający zwrotowi należy:
a. dostarczyć w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki, w której dokonano zakupu, lub;
b. odesłać w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa z dopiskiem: „zwrot”.
14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy:
a. świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa odstąpienia od umowy można kierować telefonicznie pod numerem: 517-484-922 bądź na adres e-mail: dondi@dondi.pl.

§12. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje) z udziałem Konsumentów

1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
3. W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2014r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
4. Wada fizyczna: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawił próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:
d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
7. Wada prawna: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
9. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem Konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
11. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
12. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
13. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
16. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta,
c. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
17. W przypadku wystąpienia wady produktu należy:
a. dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu lub;
b. odesłać produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa z dopiskiem: „reklamacja”, wskazując okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; czy Konsument domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy; podać swoje dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
19. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numerem: 517-484-922 bądź na adres e-mail: dondi@dondi.pl

§ 13. Postanowienia dotyczące Klientów (Przedsiębiorcy) niebędących Konsumentami.

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
2. Zwrot towaru będzie możliwy w wypadku gdy stan towaru w tym stan oryginalnego opakowania będzie umożliwiać dalszą odsprzedaż.
3. Zwracany towar należy dostarczyć do placówkiSprzedającego w której dokonano zakupu– wykaz placówek dostępny na stronie: http://dondi.pl/kontakt, lubodesłać na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa z dopiskiem: „zwrot” - na własny koszt; załączając informację w przedmiocie daty i numeru dokumentu zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu.
4. Zwrot towaru dostarczonego na indywidualne zamówienie, a także towaru wycofanego z oferty Sprzedającego nie jest możliwy.
5. W przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w pkt.1 Sprzedający może pobrać do 15% wartości zwracanego towaru, uwidocznionej w dokumencie sprzedaży z tytułu kosztów związanych z ponownym wprowadzeniem produktu do sprzedaży.
6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

Wszelkie pytania związane ze zwrotami towarów można kierować telefonicznie pod numerem: 731-715-024 bądź na adres e-mail: dondi@dondi.pl.

§ 14. Postanowienia dotyczące Klientów (Przedsiębiorcy) niebędących Konsumentami.

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje)
1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Z zastrzeżeniem art. 563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz pkt. 3 i 4 odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi 6 miesięcy. Wszelkie inne uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem prawa rękojmi określa ustawa.
3. Rękojmia podlega wyłączeniu w przypadku zaistnienia niżej wymienionych zdarzeń:
a. wadliwości w działaniu towaru spowodowanej w skutek jej normalnego zużycia,
b. uszkodzenia towaru w wyniku przepięć i wahań zasilającego napięcia elektrycznego,
c. zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania,
d. montażu, instalacji towaru bez zachowania należytej staranności z uchybieniem zasad tzw. „sztuki technicznej”,
e. uszkodzeń powstałych w skutek wypadku,
f. przechowywania towaru w złych warunkach a w szczególności narażanie go na działanie wilgoci, mrozu, nadmiernemu nasłonecznieniu,
g. użytkowania towaru do celów związanych z uprawianiem sportów motorowych bądź wyczynowych,
h. dokonania w towarze jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji.
4. Rękojmia Sprzedającego nie obejmuje takich towarów jak:
a. zębatki napędowe,
b. łańcuchy napędowe,
c. zestawy napędowe,
d. łańcuchy rozrządu,
e. tłoki,
f. pierścienie tłokowe,
g. korbowody,
h. wały korbowe,
i. cylindry,
j. zestawy cylindrowe,
k. łożyska korbowodów,
l. łożyska główne wałów korbowych,
m. zawory silnikowe
5. Wadliwy towar należy dostarczyć na własny kosztdo placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu – wykaz placówek dostępny na stronie: http://dondi.pl/kontakt lub odesłać na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa z dopiskiem: „reklamacja”.
6. Do przesyłki należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne zawierające okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacjiw szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dokument zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.dondi.pl w zakładce „pliki” – zał. 14 zgłoszenie reklamacyjne przedsiębiorcy. Alternatywny adres protokołu reklamacyjnego do pobrania dostępny pod tym adresem.
7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta,
c. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numerem: 731-715-024 bądź na adres e-mail: dondi@dondi.pl.

§ 15. Postanowienia dotyczące Klientów (Przedsiębiorcy) niebędących Konsumentami.

Roszczenie zwrotne
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu roszczenia Klienta wynikające z dalszej odsprzedaży towaru Konsumentom rozpatrywane są na podstawie w art. 576.1 - 576.4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
2. Klienci wykonujący uprawnienia Konsumentów wynikające z rękojmi mogą po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Konsumenta w celu ustalenia odpowiedzialności Sprzedającego, dostarczyć Sprzedającemu reklamowany towar w ramach postępowania reklamacyjnego – procedura retrospektywna.
3. Wadliwy towar należy dostarczyć na własny koszt do dowolnej placówki Sprzedającego – wykaz placówek dostępny na stronie: http://dondi.pl/kontakt lub odesłać na adres: Przemysław Dądela ul. Ikara 24, 24-221 Częstochowa z dopiskiem: „reklamacja”.
4. Do przesyłki należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne zawierające okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz informację w przedmiocie daty i numeru dokumentu zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu, daty sprzedaży towaru Konsumentowi, potwierdzenia zawarcia umowy z Konsumentem – dowód sprzedaży.
6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

Wszelkie pytania związane z procedurą retrospektywną można kierować telefonicznie pod numerem: 731-715-024 bądź na adres e-mail: dondi@dondi.pl.

§ 16. Gwarancja

1. Sprzedający nie jest producentem towarów.
2. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono Sprzedający nie jest gwarantem towarów.
3. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej towary (gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze.
4. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 17. Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez DONDI Przemysław Dądela z siedzibą przy ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa, NIP: 573-254-96-56, REGON: 241682990 w celu realizacji umowy oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
2. Dane osobowe przetwarzane są również w postępowaniu reklamacyjnym i gwarancyjnym, o których mowa w § 12, § 13, § 14, § 15, § 16 niniejszego regulaminu.
3. Dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej UPS jedynie w celu wykonania dostawy, o której mowa w § 9 niniejszego regulaminu.
4. Administratorem tych danych jest DONDI Przemysław Dądela z siedzibą przy ul. Ikara 24, 42-221 Częstochowa, NIP: 573-254-96-56, REGON: 241682990.
5. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zmianami).
6. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.


§18. Pozasądowe metody rozpatrywania sporów

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego ubezpieczenia.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

§19. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza:
· ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) dla transakcji zawieranych do 24 grudnia 2014r.
· ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) dla transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014.
· ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami).
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
5. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).
7. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.